W dniu 10 września 2019 r.  w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbyła się  VIII Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego Piotr Chmurzyński, który przedstawił porządek sesji oraz omówił najważniejsze sprawy. Starosta Roman Potocki przekazał następnie Radnym sprawozdanie z pracy Zarządu i podejmowanych w okresie międzysesyjnym uchwał.

W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wrocławskiego oraz w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019, przedstawione przez Skarbnik Powiatu Wrocławskiego Małgorzatę Dreiseitel- Cieślik. 

Porządek obrad został zdominowany przez dyskusję w sprawie głosowania nad uchwałą dotyczącą  wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Kobierzyce umowy partnerskiej o realizacji zadania ponadgminnego- inwestycji pn. „Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie, w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudową ul. Energetycznej, w gm. Kobierzyce”. Ostatecznie wniosek został przyjęty, przy zaledwie czterech głosach wstrzymujących.  

W dalszej części VIII Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego podjęto ponadto uchwały m.in. dotyczące organizacji spraw oświatowych, odbyło się także głosowanie nad Uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego.  

Ważnym punktem VIII Sesji Rady Powiatu Wrocławskiego było omówienie zmian w uchwale Nr XXIX/251/10 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wrocławskiego oraz dyskusja nad przedstawionym dokumentem.  

Na zakończenie przedstawione zostały Interpelacje i zapytania Radnych oraz wnioski i oświadczenia, następnie odbyło się Zamknięcie VIII Sesji Rady Powiatu