Najpopularniejsze wiadomości, fakty i informacje dla miasta Wrocław

UWAGA, INWESTORZY ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH NIEZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DROGOWĄ, OPERATORZY SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO, KTÓRYCH REALIZACJA WYMAGAĆ BĘDZIE ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO!

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – realizując obowiązki zarządcy drogi wynikające z przepisów art. 20 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późniejszymi zmianami) w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym oraz w zakresie wydania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdów z dróg oraz pobierania opłat z tego tytułu –

przyjmuje zgłoszenia inwestorów o planowanych na 2020 r. pracach wymagających zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Zgłoszenia powyższe są niezbędne w celu sporządzenia planu koordynacyjnego robót w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych na 2020 r. Niezgłoszenie przez inwestora planowanych na 2020 r. robót wymagających zajęcia pasa drogowego może skutkować odmową wydania zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zgłoszenia należy kierować pisemnie na adres:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – Wydział Ochrony Pasa Drogowego, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
w terminie do 31 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać w szczególności:
– nazwę i siedzibę inwestora występującego o zajęcie pasa drogowego;
– cel zajęcia i rodzaj planowanych robót;
– lokalizację – opis pasa drogowego (nazwę i odcinek ulicy, nr działki, AM, obręb);
– wielkość zajęcia i rodzaj elementu pasa drogowego (jezdnia, chodnik, zieleń i inne);
– planowany zakres zajęcia pasa drogowego;
– dane osoby do kontaktów (imię, nazwisko, nr telefonu).