Ile wynosi płaca minimalna w 2023?

Jak co roku, od 1 stycznia 2023 wzrasta płaca minimalna. Ile wynosi? Jakie składniki wynagrodzenia zaliczają się do płacy minimalnej, a jakie nie? Jakie koszty ponosi pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika? Ile wynoszą preferencyjne składki ZUS? Wyjaśniamy w tym artykule.

Ile wynosi płaca minimalna w 2023 w zależności od wymiaru zatrudnienia?

W stosunku do roku 2022 płaca minimalna w 2023 wrośnie w dwóch „ratach” – do 3490 zł brutto od 1 stycznia oraz do 3600 zł brutto od 1 lipca. Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracownik zatrudniony na cały etat nie może otrzymać wynagrodzenia niższego od ustalonej płacy minimalnej. Pracownik zatrudniony na część etatu zgodnie z art. 8 tej samej ustawy za pracę otrzyma wypłatę proporcjonalną do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Wynagrodzenie brutto osób pracujących w niepełnym wymiarze w 2023 będzie wyglądało następująco:

  • ¾ etatu – 2617,50 zł (styczeń-czerwiec) i 2700 zł (lipiec-grudzień),
  • ½ etatu – 1745 zł (styczeń-czerwiec) i 1800 zł (lipiec-grudzień),
  • ¼ etatu – 872,50 zł (styczeń-czerwiec) i 900 zł (lipiec-grudzień).

Inny wymiar godzinowy (np. 1/3 czy 5/8 etatu) wylicza się na tej samej zasadzie.

Z czego się składa płaca minimalna?

Na płacę minimalną składa się kilka elementów. Wysokość wynagrodzenia pracownika obejmuje wszystkie składniki przysługujące mu z tytułu stosunku pracy, m.in. dodatki za pełnione funkcje, premie i nagrody regulaminowe, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz dodatki wyrównawcze (np. za chorobę zawodową lub wypadek przy pracy). Wszystkie składniki są określone przez GUS i wymienione w załączniku do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń.

Do wysokości pensji minimalnej nie zaliczają się:

  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy pieniężne związane z przejściem na emeryturę lub rentę z powodu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych oraz nadliczbowych.

Płaca minimalna w 2023 a koszty pracodawcy

To oczywiste, że z powodu wzrostu płacy minimalnej wzrastają również koszty pracodawcy w 2023. Wynoszą one:

  • 4204,75 zł (3490 zł – płaca minimalna + 714,75 zł – składki ZUS) od 1 stycznia do 31 czerwca,
  • 4337,28 zł (3600 zł – płaca minimalna + 737,28 zł – składki ZUS) od 1 lipca do 31 grudnia.

Oznacza to wzrost kosztów o 578,29 zł w pierwszej połowie roku oraz o 710,28 zł w drugiej w stosunku do 2022 r. Jeśli pracodawca jest objęty ustawą o PPK (Pracowniczych Planów Kapitałowych) do kosztów zatrudnienia należy doliczyć wysokość wpłat finansowanych przez zatrudniającego. Podstawowa wpłata wynikająca z art. 26 ustawy o PPK wynosi 1,5% wynagrodzenia pracownika. Dodatkowo pracodawca może zadeklarować wpłatę dobrowolną wynoszącą do 2,5% wynagrodzenia. Koszty podmiotu zatrudniającego odprowadzającego wpłaty do PPK wzrastają zatem o 52,35-139,60 zł w stosunku do kosztów za pracownika, który zrezygnuje z PPK.

Jeśli temat ten nadal wydaje Ci się być zbyt skomplikowany pomóc Ci może księgowość spółek Wrocław.

Preferencyjne składki ZUS w 2023

Wysokość składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z 2-letniej ulgi na nowych firm to 30% kwoty płacy minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym. Oznacza to, że preferencyjne składki ZUS w 2023 wynoszą:

  • 1047 zł w okresie styczeń-czerwiec,
  • 1080 zł w okresie lipiec-grudzień.

Co zmienia podniesienie płacy minimalnej w 2023?

Podwyżka minimalnej pensji oznacza m.in. konieczność wprowadzenia zmian w podpisanych umowach o pracę czy wyższą kwotę wpłacaną do ZUS na ubezpieczenie społeczne. Jeśli wyliczanie płacy minimalnej lub składki stanowi dla Ciebie problem, dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług profesjonalnego biura księgowego (np. księgowa Wrocław).