Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu ul. Długa 49 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup nadwyżek materiałów pochodzących z odzysku, z inwestycji prowadzonych na terenie Wrocławia, w postaci: kostki, złomu, krawężników, oporników i płyt kamiennych; kostki i słupków betonowych; podkładów żelbetowych i drewnianych; płytek chodnikowych.

Wszystkich zainteresowanych zakupem wyżej wymienionych materiałów zapraszamy do składania pisemnych ofert w zamkniętych kopertach, oznaczonych na zewnątrz logo oferenta.

Celem należytego zabezpieczenia wykonania umowy kupujący zainteresowany nabyciem materiałów jak wyżej zobowiązany jest wpłacić wadium (dotyczy pozycji 1, 2, 3, 4, 5 i 8) w wysokości 5% wartości złożonej oferty.

Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto PKO BP S.A. 42 1020 5226 0000 6102 0416 7169 w terminie nie później niż do dnia 18.12.2019 r.

Wadia wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.
Wadium przepada w przypadku uchylania się od zapłacenia faktury w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu i odstąpienia przez Kupującego od warunków zaproponowanych w ofercie.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Oferta musi zawierać:
– proponowaną cenę jednostkową,
– asortyment zgodny z opisem jak w tabeli,
– zobowiązanie do odbioru materiałów w przypadku wyboru oferty w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania ofertowego,
– dowód wpłacenia wadium.

Oferty prosimy składać na piśmie w zamkniętych kopertach w siedzibie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław ul. Długa 49 w Biurze Obsługi Interesanta w terminie do dnia 18.12.2019 r.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2019 r.

Transport i załadunek po stronie oferenta.
Wszelkich dodatkowych informacji na temat zadysponowanych do sprzedaży materiałów można uzyskać telefonicznie nr 71/3760821.
Materiał do wglądu po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu na placu składowym przy ul. Długiej 49.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zastrzega sobie prawo unieważnienia oferty sprzedaży bez podania przyczyn.