Wywłaszczenie nieruchomości - najważniejsze informacje

Przez wywłaszczenie nieruchomości należy rozumieć nic innego, jak pozbawienie, bądź też swoiste ograniczenie takich praw jak: prawo własności, prawo rzeczowe na nieruchomości, ale także prawo użytkowania wieczystego. Oczywiście wywłaszczenie nieruchomości musi być poprzedzone wydaniem stosownej decyzji w przedmiocie takiej sprawy. Trzeba jednakże pamiętać przede wszystkim o tym, że podjęcie działania, jakim jest wywłaszczenie nieruchomości może zostać spełnione, jeżeli są ku temu pewne przesłanki odnoszące się do celów społecznych. Chodzi tutaj w szczególności o to, że działanie takie może zostać zrealizowane, jeżeli cele publiczne nie mają sposobności zostać zrealizowane w sposób inny niż, pozbawienie lub ograniczenie wyżej wymienionych praw, a prawa te nie mają możliwości zostać nabyte w drodze umowy. Starosta jest tym organem, który zostaje upoważniony do podjęcia takiego działania. Należy także dodać, że nieruchomość może zostać wywłaszczona zarówno na rzecz Skarbu Państwa, jak również na rzecz samorządu terytorialnego.

Jaki typ nieruchomości może zostać wywłaszczony?

Wiele osób zapewne zastanawia się, jaki typ nieruchomości może zostać poddany wywłaszczeniu. Otóż, wobec tego należy powiedzieć, że wywłaszczeniem może zostać objęta nie tylko całość danej nieruchomości, lecz także jej dana część. W przypadku, gdy jedynie część nieruchomości została objęta wywłaszczeniem to właściciel takiej posesji może żądać nabycia części, która nie nadaje się do użytkowania przez organ dokonujący wywłaszczenia. Należy również zaznaczyć przede wszystkim to, że każda nieruchomość, którą uznaje się za własność należącą do Skarbu Państwa nie można poddać wywłaszczeniu. Przy czym jest od tej zasady jeden warunek, który mówi, że wywłaszczyć można nieruchomość należącą do Skarbu Państwa, jeżeli zostało na niej ustanowione prawo użytkowania wieczystego.

Jak wygląda wydanie decyzji o wywłaszczeniu?

Otóż, jeżeli chodzi o kwestię wydania decyzji w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości to w pierwszym etapie następuje wszczęcie rozprawy administracyjnej w celu odpowiedniego wydania takiej decyzji. Następnie decyzja w przedmiocie nabycia własności nieruchomości zostaje wydana przez starostę i następuje to za pośrednictwem strony, która wnioskuje o takie wywłaszczenie. Nabycie własności jest liczone od tego dnia, kiedy nastąpiło wydanie decyzji ostatecznej.

Trzeba także zaznaczyć, że wydanie decyzji ostatecznej skutkuje również tym, że zostaje dokonany wpis w księdze wieczystej. Wpisu do księgi wieczystej można dokonać zarówno na wniosek samorządu, jak i na wniosek starosty. Wydanie decyzji w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości powinno przede wszystkim zawierać takie informacje jak: cele, na jakie dana nieruchomość została wywłaszczona, jak również powinna zostać wysokość odszkodowania. W sytuacji, gdy następuje wywłaszczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa to wysokość takiego odszkodowania jest ustalana przez starostę, a jej kwota zostaje ściśle ujęta w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości.